Kommissorium

Kommisorium for FFUs DDB kontaktgruppe


Baggrund

Igennem mange år har der i mellem SBT/Biblioteksstyrelsen/Styrelsen for Bibliotek og Medier eksisteret en konsensuskultur, som har været med til at sikre det samarbejdende biblioteksvæsen i Danmark – også i en tid, hvor den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen har givet mange udfordringer.

Denne situation er ændret de sidste år - både med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek og fusionen, som resulterede i Kulturstyrelsen. DDB’s erklærede erstatning af basering på organisationsrepræsentanter med personligt udpegede medlemmer har ændret det bibliotekspolitiske landskab. Beslutningen om at overdrage DDB en opgave med bestillerfunktion for bibliotek.dk og DanBib har stillet forsknings, fag- og uddannelsesbiblioteker i en ny situation. De eksisterende samarbejdsrelationer er under pres, og der er et behov for at FFU-bibliotekerne i fællesskab kan repræsenteres i den nye kontekst.

FFUs DDB Kontaktgruppe er etableret efter aftale med:

  • DFFU - Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker
  • FC - Forskningsbibliotekernes Chefkollegium
  • LSF - Lederforum for Special- og Forskningsbiblioteker
  • Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk
  • GAEB (Gymnasie-, Akademi- og Erhvervsskolernes Biblioteksforening)

 

Formål

FFUs DDB Kontaktgruppe skal sikre koordinering og facilitering af samarbejdet partnerne imellem med fokus på relevante aktiviteter der udspringer af DDB, herunder at sikre en hensigtsmæssig indflydelse på relevante emner.

Udgangspunktet for indsatsen er den nationale infrastruktur (DanBib, bibliotek.dk, lånesamarbejde m.v.), men mandatet er mere åbnet, og ventes på sigt at omfatte flere tilgrænsende områder, herunder indkøbs- og formidlingsopgaver.

Kontaktgruppen vil også have en særlig fokus på en række af de vigtigste aktører i relation til gruppens interessefelt, herunder DDB, DBC og Kulturstyrelsen, og kan således behandle alle fælles spørgsmål, som bliver aktuelle i relation til gruppens interessefelt.

 

FFU-kontaktgruppen skal aktivt agere i forhold til følgende mål: 

  • Bidrage til at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem bibliotekerne i Danmark
  • Varetage medlemmernes fælles interesser i forhold til interessefeltet
  • Sikre en fælles faglig stærk repræsentation for medlemmerne
  • Sikre relevante høringsforslag og ideoplæg

 

Organisering & arbejdsform

Kontaktgruppen fungerer som kontaktforum mellem medlemmerne og fungerer konsensusbaseret.

Møder afholdes efter behov, men med en forventet kadence på ca. 3 fysiske møder om året. Mellem møderne arbejdes der mailbaseret evt. suppleret med telefon/videomøder.

Der udpeges en sekretær blandt medlemmerne, der sikrer mødeindkaldelse, mødereferater m.v.. Sekretæren kan også være en ekstra deltager fra en af deltager institutionerne. Sekretærfunktionen går på skift med en kadence på 6 måneder.

FFU-kontaktgruppen arrangerer et årligt seminar for FFU-bibliotekerne, og der kan herudover, efter behov, arrangeres workshops m.v. om specifikke emner.

Medlemmernes deltagere i relevante dele af DDB's organisationen samt af det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk, kan bruge kontaktgruppen som baggrundsgruppe.

Efter aftale med DBC etableres en løbende opfølgning på nøglespørgsmål defineret af medlemsbibliotekerne i forhold til særligt DanBib og bibliotek.dk. Endvidere arrangeres efter behov fælles tekniske workshops m.v.